Šta su EU fondovi? Kratak pregled osnova

EU fondovi su tema o kojoj se puno priča, čuje po vijestima, na sastancima i kavama ali što to zapravo je i kako možemo to iskoristiti u našu korist, to je već stvar koju treba detaljnije razjasniti.

Najjednostavnija definicija je: EU fondovi su novac (tj. financijski instrument) koji dobije država članica od Europske unije i služi za provedbu pojedine javne politike* diktirane od strane EU.

*Javne politike EU su usmjerene na postizanje ciljeva za dobrobit zajednice, gdje vlast pokušava donositi najbolje moguće odluke za ostvarenje kolektivnih potreba, birajući između više mogućih smjerova djelovanja. Postoji tridesetak temeljnih javnih politika. U kontinuiranom procesu oblikovanja, provedbe, praćenja i poboljšavanja javnih politika sudjeluju sve društvene snage – predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Jedna od najznačajnijih politika EU je Kohezijska politika, čije glavni cilj smanjiti razvojne razlike među zemljama i razvojne razlike među regijama, povećavajući na taj način konkurentnost država članica i same Unije na globalnom tržištu. Za to je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna. A u financijskom razdoblju 2007.-2013. za istu svrhu bilo je izdvojeno 347 milijardi eura.

U 2014.-2020. Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:

 1. KOHEZIJSKI FOND – cilja na države članice čiji je BDP po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
 2. EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
 3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje, mogućnosti zaposlenja i obrazovanja u Europskoj uniji.

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju bili su i:

 1. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ – doprinosi razvoju i konkurentnosti ruralnih područja
 2. EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).


Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije 2013. godine, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova imala na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.
 
Od tog iznosa 8,397 milijardi eura  za ciljeve kohezijske politike (uključuje kohezijski fond, europski fond za regionalni razvoj i europski socijalni fond), 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Ključni strateški okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020. čine Kohezijska politika, Strategija Europa 2020* i pojedine sektorske javne politike.

*Detaljan plan trošenja sredstava EU – tj. Višegodišnji financijski okvir priprema se jednom u sedam godina i povezan je s usvojenom razvojnom strategijom.

Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova određen je Sporazumom o partnerstvu*, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za svaki ESI instrument.

*Partnerski sporazum utvrđuje nacionalnu strategiju za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova te opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna Europske unije.

Pored glavne politike tu su i specifični strateški ciljevi i razvojne prioritete EU. U strategiji Europa 2020, bila su ispostavljena 3 cilja:

 1. Održivi razvoj: zaštita okoliša, poticanje racionalne i ekonomske upotrebe prirodnih resursa, smanjenje emisija plinova i ugradnja ekološki prihvatljive tehnologije.
 2. Jednake mogućnosti: poticanje politike jednakih mogućnosti. Što znači osiguravanje jednakog tretman muškaraca i žena. Zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju dobi, uvjerenja, podrijetla, vjere ili invaliditeta.
 3. Informacijsko društvo: poticanje uporabe suvremenih informacijskih tehnologija u svakodnevnom životu građana, tvrtki i javnih institucija.

Unutar toga je u razdoblju 2014.-2020. bio objavljen velik broj natječaja koji su pridonosili različitim glavnim i specifičnim ciljevima. Najznačajniji natječaji za poduzetnike su bili u sektoru turizma, proizvodnje, razvoja i komercijalizacije proizvoda, istraživanja i razvoja inovacija te povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva. Tvrtke koje su se prijavljivale i koristile fondove su si tako osigurale brži napredak, rast i razvoj te konkurentniju poziciju na domaćem i globalnom tržištu.

Primjeri NATJEČAJA i ULAGANJA 2014.-2020.

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ:

 1. Razvoj poslovne infrastrukture
 2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
 3. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP
 4. Inovacije novoosnovanih MSP
 5. Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima
 6. IRI – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
 7. Poduzetnički impuls – ulaganje u proizvodne i uslužne djelatnosti
 8. Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP
 9. Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT–a
 10. Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti
 11. Energetska obnova hotela i proizvodnih pogona
 12. Povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND:

 1. Podrška programima usmjerenim mladima
 2. Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 3. Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo
 4. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
 5. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
 6. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju
 7. Internacionalizacija visokog obrazovanja
 8. Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje
 9. Jačanje socijalnog dijaloga.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ:

 1. MJERA 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 2. MJERA 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 3. MJERA 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 4. MJERA 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 5. MJERA 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
 6. MJERA 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 7. MJERA 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO, razni natječaji unutar mjera:

 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva
 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture
 3. Poticanje stavljanja na tržište i prerade.

ZAKLJUČAK: EU fondovi su novac koji je na raspolaganju tvrtkama s jasnim razvojnim ciljevima koje žele ulagati u proširenje svoje djelatnosti, novo zapošljavanje, izvoz, diversifikaciju djelatnosti, razvoj proizvoda, istraživanje inovacija, stavljanje proizvoda na tržište i još mnogo toga. Ono što je bitno imati na umu je da je za napredak potrebno pokazati dobre rezultate tvrtke u prošlosti da bi oni koji ulažu u budućnost tvrtke imali povjerenja u uspjeh iste.