EU fondovi 2021.-2027. Noviteti i što očekivati?

U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021.-2027. korištenja EU fondova uvedeno je nekoliko noviteta. Pa krenimo od početka.

Postavljena je nova vizija EU, koja je: pametnija, zelenija, bolje povezana, više socijalna i bliža građanima. Tih 5 ciljeva će biti povezanih sa svim ulaganjima u razdoblju od 2021-2027.

Već poznatim fondovima iz prijašnjeg razdoblja 2013.-2020. (fond za regionalni razvoj, socijalni fond, kohezijski, fond za pomorstvo i ribarstvo te poljoprivredni), dodaju se 2 nova fonda pomoću kojih EU odgovara na izazove u području sigurnosti, migracija, kriza i sl.:

 1. Fond za azil i migracije – Instrument za upravljanje granicama i vize,
 2. Fond za unutarnju sigurnost.

Nacionalna razvojna strategija – osnovni i najbitniji strateški dokument u svakoj zemlji članici EU koji definira srednjoročne i dugoročne prioritete za održiv razvoj države i društva na period od 10 godina. Strategija je temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz ESI fondova. Strategiju RH do 2030. godine možete pročitati ovdje.

Hrvatska je dobila od EU iznos od 9,8 mlrd EUR za razdoblje 2021.-2027., što će moći koristiti za provedbu vizije nove EU.

Moguće smanjenje maksimalne stope financiranja ESI fondovima za manje razvijene regije EU (kao što je HR) s 85% na 70%. Time bi EU poticala korisnike fondova da preuzmu više odgovornosti u odabiru i provedbi svojih projekata tj. da bolje premisle o svojim investicijskim namjerama i kakve koristi će imati poduzeće od njih.

Manje pravila, jasnije i sažetije odredbe. Poduzećima i poduzetnicima koji će koristiti  potpore EU novi okvir donosi smanjenje administrativnog opterećenja i jednostavnije podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava pomoću pojednostavnjenih pravila. Detaljnije o svim pravilima ovdje.

Uveden je novi program – InvestEU kojeg cilj je objediniti trenutačno dostupne financijske instrumente 2014.- 2020. i proširiti primjenu modela Plana ulaganja za Europu. Navedeni program dat će dodatni poticaj ulaganju, inovacijama i otvaranju radnih mjesta kako bi se pokrenula dodatne investicije. Namjera programa je financiranje europskih investicijskih projekata učiniti jednostavnijim, učinkovitijim i fleksibilnijim.

E- kohezija jedinstveni portal na kojem se prikazuju sve mogućnosti financiranja koje su dostupne poduzećima i baze podataka o projektima koju vodi Komisija. Platforma će se ažurirati gotovo u stvarnom vremenu, jer će se svi podaci koji su potrebni za praćenje napretka provedbe EU projekata,  morati dostavljati Europskoj komisiji elektroničkim putem svaka dva mjeseca.

KOJE SU MOGUČNOSTI financiranja projekata za male i srednje poduzetnike u okviru fondova EU u novom financijskom razdoblju EU 2021.-2027.?

Cilj politike 1 Pametnija Europa

 1. Ulaganja u fiksnu i nematerijalnu imovinu u mikro poduzećima, malim i srednjim poduzećima izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija
 2. Aktivnosti istraživanja i inovacija u mikro poduzećima, malim i srednjim poduzećima, uključujući umrežavanje
 3. Digitalizacija MSP-ova, u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti
 4. Usluge informacijske tehnologije i aplikacije za digitalne vještine, digitalna uključenost
 5. Poslovna infrastruktura za MSP-ove
 6. Razvoj poslovanja MSP-ova i internacionalizacija, uključujući produktivna ulaganja
 7. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju, poduzetništvo i prilagodbu poduzeća na promjene
 8. Napredne usluge potpore za MSP-ove i grupe MSP-ova
 9. Inkubacija, potpora za spin-off, spin-outi novoosnovana poduzeća
 10. Potpora za inovacijske klastere
 11. Inovacijski procesi u MSP-ovima
 12. Prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja
 13. Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima, istraživačkim centrima i sveučilištima usmjerenima na nisko ugljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu na klimatske promjene, te na kružno gospodarstvo

Cilj politike 2 Zelenija Europa

 1. Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima i mjere potpore, u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti
 2. Potpora subjektima koja pružaju usluge koje pridonose nisko ugljičnom gospodarstvu i otpornosti na klimatske promjene, uključujući mjere podizanja svijesti
 3. Potpora proizvodnim procesima prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima

Cilj politike 4 Europa s istaknutijom socijalnom komponentnom

 1. Potpora za prilagodbu promjenama –za radnike, poduzeća i poduzetnike